Gemensam el

Föreningen har installerat gemensam el med början i november.  Det innebär att medlemmarna inte skall teckna egna elabonnemang utan detta sköter och betalar föreningen. Elförbrukningen betalar varje medlem, liksom tidigare, efter hur mycket el den konsumerar. Då föreningen skickar ut avierna kvartalsvis, kommer debiteringen av elförbrukningen med fyra månaders fördröjning. Förbrukningen i november 2017 kommer på mars avgiftsavi och så vidare.

Att föreningen betalar elabonnemanget ger en stor ekonomisk fördel för medlemmarna. De betalar nu endast sin elförbrukning. För medlemmen beräknas elkostnaden minska med ungefär 2000 kronor per år, jämfört med när medlemmen betalade både abonnemang och elförbrukning. 

Att elräkningen kommer med 4 månaders fördröjning, får till följd att vid ett ägarbyte får gammal och ny medlem göra en reglering av elräkningarna. Föreningen gör inte detta. 

Hissärendet

Mark och Miljödomstolens, dom den 15 april, har vunnit laga kraft. Det innebär att Lunds kommuns krav på föreningen att installera dörröppnare på samtliga hissdörrar har avvisats.

En lång process har nu visat att de boende har rätt till bostadsanpassning. Lunds kommun skall installera dörröppnare, och stå för kostnaden, om det finns ett sådant behov.

Fjärrvärme

Som vi tidigare har berättat om så renoveras vår undercentral för fjärrvärme under sommaren. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras under augusti. Kallvatten och varmvatten kommer att stängas av under en dag för inkoppling av ny undercentral. Det kan också behövas någon kortare avstängning vid ett annat tillfälle. Meddelande om när avstängning sker kommer att anslås i trapphusen.

Temperaturgivare har placerats ut i ca 30 lägenheter. Lägenheterna har valts ut av leverantören av styrsystemet. De kommer att avläsas av vårt nya styrsystem för att kunna ge information om verklig temperatur i våra lägenheter. Man kan med hjälp av dessa balansera värmesystemet så att man får en så jämn temperatur som möjligt i föreningens lägenheter. Justering av eventuella obalanser i systemet kan göras med hjälp av de temperaturer som avläses. Vi ber om förståelse för att det nya systemet kan ha en viss inkörningsperiod under hösten.

Avfallshantering

Utredning pågår om hur avfallshantering ska se ut framöver. Mer information kommer under hösten. I samband med detta kommer vår kompost vid garaget att snyggas till.