Årsstämma 2021

2021-05-22

Den 20/5 kallade styrelsen till årsstämma 2021 i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Stämman kommer avhållas den 3 juni och enbart genomföras via poströstning, liksom föregående år. Alla medlemmar har fått en kallelse, dagordning, valberedningens förslag samt årsredovisningen i respektive brevlåda. Årsredovisningen finns tillgänglig här

Styrelsen hade förhoppningen om att kunna genomföra årets stämma digitalt men tyvärr var detta inte möjligt på grund av Corona-situationen. Istället hoppas styrelsen på att medlemmarna kan ses på informationsmötet i höst! 

Injustering radiatorer i lägenheter framflyttat

2021-05-22

Injusteringen av värmesystemet i samband med kulvertbytet år 2019 blev felaktigt genomfört och måste göras om. Detta är anledningen till att ett antal lägenheter har bullerproblem. Leverantören GK kommer göra om injusteringen och måste då in i samtliga lägenheter.

Detta var planerat att göras nu i januari och flyttades sen till maj på grund av Corona-situationen och den mycket utbredda smittspridningen i samhället och den exceptionella belastningen på sjukvården. Ny preliminär tid för injustering är nu under tidig höst. Styrelsen återkommer med mer information så fort det finns tillgängligt. Det innebär att bullerproblemen kommer kvarstå ytterligare en tid, men vi ber om allas förståelse kring detta.

Sopnedkasten stängs

2021-01-20

På styrelsemötet 2020-10-06 fattade en enhällig styrelse beslutet att sopnedkasten ska stängas och på styrelsemötet 2020-11-10 fastställdes det att stängningen ska ske senast 2021-01-19. Anledningarna till det fattade beslutet är flera.

Först och främst så är arbetsmiljön ohållbar för de som tömmer avfallsansamlingen i trapphusen. Många boende respekterar tyvärr inte de riktlinjer som finns för vad som får slängas i sopnedkasten vilket gör att renhållningsarbetarna får hantera såväl vassa föremål som blöta och väldigt tunga. Dessutom anses den mekanik som styr förflyttningen av sopsäckarna i soprummen vara bristfällig av de som utför arbetet.

För det andra gjorde föreningen en omfattande investering 2018 i en återvinningsstation där man kan slänga nästan allt hushållsavfall och sortera detsamma. Tömningen av avfallsbehållarna innebär en stor kostnad, men för varje kilo avfall av vissa typer får föreningen pengar. Genom att sopsortera så minskar vi alltså föreningens kostnader och förbättrar miljön.

Enligt Boverkets allmänna råd så bör inte avståndet från boendet till avfallsstationen överstiga 50 meter. Styrelsen har förståelse för att flera boende har nedsatt rörelseförmåga, vilket kan påverka deras möjligheter att slänga avfall. Om så är fallet så ska den boende kontakta hemtjänsten för att få hjälp med sin avfallshantering. Styrelsen är också medveten om att för ett fåtal av våra medlemmar kommer avståndet överskridas, men anser ändock att fördelarna med en stängning är fler än nackdelarna.

Soprummen och schakten för sopnedkasten kommer nyttjas i framtida ny energilösning. Detta möjliggör värme-återvinning av frånluft, som idag fläktas bort på taket vid varje trapphus, att via schakten kopplas till värmesystemet i källarna. Vi planerar för solceller på varje hus där tillhörande utrustning placeras i soprummen. Lösningar med ekonomisk och miljömässig nytta för Carlsro.

Budget 2021

2020-12-06

På styrelsemötet 2020-11-10 fastställdes budgeten för 2021. I den nya budgeten finns ett flertal områden som kommer att prioriteras.

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen genomfört en översyn av utemiljön och fastighetsskötseln vilket har resulterat i nya avtal med nya utförare. Under 2021 kommer en omfattande upprustning ske av utemiljön. Vår utemiljö tog stor skada av kulvertprojektet och därför kommer nu denna att prioriteras i 2021 års budget.

 

Elpriset kommer vara oförändrat för medlemmarna år 2021 tills dess att det sker ändringar i kostnaden för elnätet.